Tập 23/28 HD-FFVN Binh Đoàn Phái Yếu

Binh Đoàn Phái Yếu My Unfair Lady,懂撒嬌的女人 (2017)

Tập 13/60 HD-FFVN Niềm Hãnh Diện Nhà Đường

Niềm Hãnh Diện Nhà Đường The Glory Of Tang Dynasty (2017)

Tập 72/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 3/50 HQ-LT Tứ Tình Sơn Cước

Tứ Tình Sơn Cước 4 Hearts In Moutains (2013)

Tập 12/50 HD-LT Thần Y Truyền Kỳ

Thần Y Truyền Kỳ The Divine Doctor (2015)

Tập 59/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 13/45 HD-FFVN  Nàng Dâu Hoàng Gia

Nàng Dâu Hoàng Gia Royal Daughter In Law (2016)

Tập 23/30 HD  Mật Danh Rocker

Mật Danh Rocker (2017)

Tập 28/39 HD-FFVN Cực Phẩm Tân Nương  2015

Cực Phẩm Tân Nương 2015 My Amazing Bride (2015)

Tập 18/46 FullHD Người Phán Xử

Người Phán Xử (2016)

Tập 20/32 HD Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng (2017)

Tập 38/38 HD-FFVN Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên Remembering Lichuan (2016)

Tập 21/63 HD-LT Hoan Hỷ Huyện Lệnh

Hoan Hỷ Huyện Lệnh Happy Magistrate (2016)

Tập 56/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop (2016)

Tập 4/50 HD-Vietsub Siêu Trộm

Siêu Trộm Bad Thief , Good Thief (2017)

Tập 122/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 28/30 HD Một Đời Giông Tố

Một Đời Giông Tố (2017)

Tập 39/39 HD Mặt Nạ Tình Yêu

Mặt Nạ Tình Yêu (2017)

Tập 17/17 HD-Vietsub Lời Thì Thầm

Lời Thì Thầm Whisper (2016)

Tập 58/60 HQ-LT Hẹn Ước Tình Yêu

Hẹn Ước Tình Yêu The Promise (2015)

Tập 23/28 HD-FFVN Binh Đoàn Phái Yếu

Binh Đoàn Phái Yếu My Unfair Lady,懂撒嬌的女人 (2017)

Tập 13/60 HD-FFVN Niềm Hãnh Diện Nhà Đường

Niềm Hãnh Diện Nhà Đường The Glory Of Tang Dynasty (2017)

Tập 72/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 3/50 HQ-LT Tứ Tình Sơn Cước

Tứ Tình Sơn Cước 4 Hearts In Moutains (2013)

Tập 12/50 HD-LT Thần Y Truyền Kỳ

Thần Y Truyền Kỳ The Divine Doctor (2015)

Tập 59/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 13/45 HD-FFVN  Nàng Dâu Hoàng Gia

Nàng Dâu Hoàng Gia Royal Daughter In Law (2016)

Tập 23/30 HD  Mật Danh Rocker

Mật Danh Rocker (2017)

Tập 28/39 HD-FFVN Cực Phẩm Tân Nương  2015

Cực Phẩm Tân Nương 2015 My Amazing Bride (2015)

Tập 18/46 FullHD Người Phán Xử

Người Phán Xử (2016)

Tập 20/32 HD Sống Chung Với Mẹ Chồng

Sống Chung Với Mẹ Chồng (2017)

Tập 38/38 HD-FFVN Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên Remembering Lichuan (2016)

Tập 21/63 HD-LT Hoan Hỷ Huyện Lệnh

Hoan Hỷ Huyện Lệnh Happy Magistrate (2016)

Tập 56/120 HD-Vietsub Tình Yêu Chắp Vá

Tình Yêu Chắp Vá Love Is Drop By Drop (2016)

Tập 4/50 HD-Vietsub Siêu Trộm

Siêu Trộm Bad Thief , Good Thief (2017)

Tập 122/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 28/30 HD Một Đời Giông Tố

Một Đời Giông Tố (2017)

Tập 39/39 HD Mặt Nạ Tình Yêu

Mặt Nạ Tình Yêu (2017)

Tập 17/17 HD-Vietsub Lời Thì Thầm

Lời Thì Thầm Whisper (2016)

Tập 58/60 HQ-LT Hẹn Ước Tình Yêu

Hẹn Ước Tình Yêu The Promise (2015)