Tập 18/20 HD-FFVN Thiết Mã Gặp Chiến Xa

Thiết Mã Gặp Chiến Xa 鐵馬戰車,Speed of Life (2016)

Tập 20/21 FullHD-FFVN Chuỗi Thức Ăn Tình Yêu

Chuỗi Thức Ăn Tình Yêu 愛情食物鏈,Love as a Predatory Affair

Tập 16/45 HQ-LT Vợ Mượn

Vợ Mượn The Borrowed Wife (2014)

Tập 9/28 HQ Thám Tử Miệt Vườn

Thám Tử Miệt Vườn (2015)

Tập 21/26 HD  Nhảy Cùng Ước Mơ

Nhảy Cùng Ước Mơ (2016)

Tập 20/23 HD-FFVN Ngược Dòng

Ngược Dòng Against the Tide (2015)

Tập 41/45 HD Ngọn Cỏ Gió Đùa

Ngọn Cỏ Gió Đùa Ngọn Cỏ Gió Đùa (2013)

Tập 20/35 HD Lối Thoát Nghiệt Ngã

Lối Thoát Nghiệt Ngã (2016)

Tập 36/37 HD Hạnh Phúc Bất Tận

Hạnh Phúc Bất Tận (2015)

Tập 51/120 HD-FFVN Điều Ước Cho Em

Điều Ước Cho Em Make Your Wish (2015)

Tập 29/42 HD-FFVN Con Gái Của Mẹ Kế

Con Gái Của Mẹ Kế You Are My Sisters (2015)

Tập 655/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 22/24 HD Khúc Hát Mặt Trời

Khúc Hát Mặt Trời (2015)

Tập 30/31 HD Hai Người Vợ

Hai Người Vợ (2016)

Tập 10/10 HQ-USLT Chung Vô Diệm

Chung Vô Diệm The Legend Of Lady Chung

Tập 33/50 HD-Vietsub Bậc Thầy Thương Gia

Bậc Thầy Thương Gia 장사의 신 - 객주 ,God of Trade - Innkeeper (2015)

Tập 4/16 HD-Vietsub Tiên Tri Tình Yêu

Tiên Tri Tình Yêu 마담 앙트완,Madame Antoine (2016)

Tập 38/50 HD-Vietsub Em Đã Biết Yêu

Em Đã Biết Yêu 애인있어요,I Have A Lover (2015)

Tập 10/28 HD-LT Gia Đình Thục Nữ

Gia Đình Thục Nữ The Home Of Lady (2015)

Tập 18/20 HD-FFVN Thiết Mã Gặp Chiến Xa

Thiết Mã Gặp Chiến Xa 鐵馬戰車,Speed of Life (2016)

Tập 20/21 FullHD-FFVN Chuỗi Thức Ăn Tình Yêu

Chuỗi Thức Ăn Tình Yêu 愛情食物鏈,Love as a Predatory Affair

Tập 16/45 HQ-LT Vợ Mượn

Vợ Mượn The Borrowed Wife (2014)

Tập 9/28 HQ Thám Tử Miệt Vườn

Thám Tử Miệt Vườn (2015)

Tập 21/26 HD  Nhảy Cùng Ước Mơ

Nhảy Cùng Ước Mơ (2016)

Tập 20/23 HD-FFVN Ngược Dòng

Ngược Dòng Against the Tide (2015)

Tập 41/45 HD Ngọn Cỏ Gió Đùa

Ngọn Cỏ Gió Đùa Ngọn Cỏ Gió Đùa (2013)

Tập 20/35 HD Lối Thoát Nghiệt Ngã

Lối Thoát Nghiệt Ngã (2016)

Tập 36/37 HD Hạnh Phúc Bất Tận

Hạnh Phúc Bất Tận (2015)

Tập 51/120 HD-FFVN Điều Ước Cho Em

Điều Ước Cho Em Make Your Wish (2015)

Tập 29/42 HD-FFVN Con Gái Của Mẹ Kế

Con Gái Của Mẹ Kế You Are My Sisters (2015)

Tập 655/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 22/24 HD Khúc Hát Mặt Trời

Khúc Hát Mặt Trời (2015)

Tập 30/31 HD Hai Người Vợ

Hai Người Vợ (2016)

Tập 10/10 HQ-USLT Chung Vô Diệm

Chung Vô Diệm The Legend Of Lady Chung

Tập 33/50 HD-Vietsub Bậc Thầy Thương Gia

Bậc Thầy Thương Gia 장사의 신 - 객주 ,God of Trade - Innkeeper (2015)

Tập 4/16 HD-Vietsub Tiên Tri Tình Yêu

Tiên Tri Tình Yêu 마담 앙트완,Madame Antoine (2016)

Tập 38/50 HD-Vietsub Em Đã Biết Yêu

Em Đã Biết Yêu 애인있어요,I Have A Lover (2015)

Tập 10/28 HD-LT Gia Đình Thục Nữ

Gia Đình Thục Nữ The Home Of Lady (2015)