Tập 9/32 HD-FFVN Cô Gái Đến Từ Sao Miêu

Cô Gái Đến Từ Sao Miêu My Lover from the Planet Meow (2016)

Tập 28/28 FullHD-FFVN Luật Sư Đại Tài

Luật Sư Đại Tài 律政強人,Law Dis-order (2016)

Tập 39/39 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (2016)

Tập 18/28 HD-USLT Anh Hùng Chính Nghĩa

Anh Hùng Chính Nghĩa A Fist Within Four Walls,城寨英雄 (2016)

Tập 108/500 HD-USLT Bữa Cơm Tối

Bữa Cơm Tối Come Home Love: Dinner at 8 (2016)

Tập 1/16 HD-LT Người Vợ 100 Ngày

Người Vợ 100 Ngày 결혼계약,v (2016)

Tập 34/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 43/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2015)

Tập 5/30 HD  Tình Thù Hai Mặt

Tình Thù Hai Mặt (2016)

Tập 20/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe (2016)

Tập 8/18 HD Sao Miệt Vườn

Sao Miệt Vườn (2016)

Tập 13/42 HD-LT Nữ Phiên Dịch

Nữ Phiên Dịch 亲爱的翻译官,Translator (2016)

Tập 32/52 HD-LT Màu Của Nước Mắt

Màu Của Nước Mắt The Wife's Lies,妻子的謊言 (2015)

Tập 27/60 HD-LT Lưu Hải Hí Kim Thiền

Lưu Hải Hí Kim Thiền Liu Hai Plays With Gold Toad (2016)

Tập 15/35 HD Hợp Đồng Hôn Nhân 2016

Hợp Đồng Hôn Nhân 2016 (2016)

Tập 31/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 23/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (2016)

Tập 9/30 HQ-LT Cuộc Chiến Với Lửa

Cuộc Chiến Với Lửa (2015)

Tập 16/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm (2016)

Tập 2/35 HD-FFVN Con Rối Hào Môn

Con Rối Hào Môn Two Steps From Heaven,幕後玩家 (2016)

Tập 9/32 HD-FFVN Cô Gái Đến Từ Sao Miêu

Cô Gái Đến Từ Sao Miêu My Lover from the Planet Meow (2016)

Tập 28/28 FullHD-FFVN Luật Sư Đại Tài

Luật Sư Đại Tài 律政強人,Law Dis-order (2016)

Tập 39/39 HD-FFVN Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2

Cự Luân - Vòng Xoáy Thời Gian P2 Brother's Keeper II,巨輪 (2016)

Tập 18/28 HD-USLT Anh Hùng Chính Nghĩa

Anh Hùng Chính Nghĩa A Fist Within Four Walls,城寨英雄 (2016)

Tập 108/500 HD-USLT Bữa Cơm Tối

Bữa Cơm Tối Come Home Love: Dinner at 8 (2016)

Tập 1/16 HD-LT Người Vợ 100 Ngày

Người Vợ 100 Ngày 결혼계약,v (2016)

Tập 34/36 HD Zippo Mù Tạt Và Em

Zippo Mù Tạt Và Em (2016)

Tập 43/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2015)

Tập 5/30 HD  Tình Thù Hai Mặt

Tình Thù Hai Mặt (2016)

Tập 20/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe (2016)

Tập 8/18 HD Sao Miệt Vườn

Sao Miệt Vườn (2016)

Tập 13/42 HD-LT Nữ Phiên Dịch

Nữ Phiên Dịch 亲爱的翻译官,Translator (2016)

Tập 32/52 HD-LT Màu Của Nước Mắt

Màu Của Nước Mắt The Wife's Lies,妻子的謊言 (2015)

Tập 27/60 HD-LT Lưu Hải Hí Kim Thiền

Lưu Hải Hí Kim Thiền Liu Hai Plays With Gold Toad (2016)

Tập 15/35 HD Hợp Đồng Hôn Nhân 2016

Hợp Đồng Hôn Nhân 2016 (2016)

Tập 31/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 23/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (2016)

Tập 9/30 HQ-LT Cuộc Chiến Với Lửa

Cuộc Chiến Với Lửa (2015)

Tập 16/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm (2016)

Tập 2/35 HD-FFVN Con Rối Hào Môn

Con Rối Hào Môn Two Steps From Heaven,幕後玩家 (2016)