Tập 12/20 HD-FFVN Thiên Nhãn

Thiên Nhãn 天眼,Eye In The Sky TVB (2015)

Tập 2/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)

Tập 28/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 37/37 HD-TM Long Hổ Y Quán

Long Hổ Y Quán Yi Guan Xiao Chuan (2015)

Tập 2/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 1/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (2015)

Tập 32/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 69/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 4/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 31/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 12/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 12/30 HD Mặt Nạ Thiên Thần

Mặt Nạ Thiên Thần (2015)

Tập 6/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 47/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 28/36 HD Hãy Nói Về Tình Yêu

Hãy Nói Về Tình Yêu (2014)

Tập 26/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 11/11 HD-LT Vũ Điệu Xanh

Vũ Điệu Xanh Perfect Blue TBS (2013)

Tập 49/49 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 29/29 HQ-LT Trái Tim Rẽ Lối

Trái Tim Rẽ Lối Hua Jai Rua Puang (2013)

Tập 163/163 HD-LT Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (2014)

Tập 12/20 HD-FFVN Thiên Nhãn

Thiên Nhãn 天眼,Eye In The Sky TVB (2015)

Tập 2/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)

Tập 28/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 37/37 HD-TM Long Hổ Y Quán

Long Hổ Y Quán Yi Guan Xiao Chuan (2015)

Tập 2/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 1/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (2015)

Tập 32/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 69/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 4/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 31/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 12/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 12/30 HD Mặt Nạ Thiên Thần

Mặt Nạ Thiên Thần (2015)

Tập 6/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 47/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 28/36 HD Hãy Nói Về Tình Yêu

Hãy Nói Về Tình Yêu (2014)

Tập 26/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 11/11 HD-LT Vũ Điệu Xanh

Vũ Điệu Xanh Perfect Blue TBS (2013)

Tập 49/49 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 29/29 HQ-LT Trái Tim Rẽ Lối

Trái Tim Rẽ Lối Hua Jai Rua Puang (2013)

Tập 163/163 HD-LT Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu (2014)