Tập 13/48 FullHD-LT Thạch Cảm Đang

Thạch Cảm Đang Dare Stone Male Tiandong (2015)

Tập 12/36 HD-LT Ngọc Bội Uyên Ương

Ngọc Bội Uyên Ương Yuan Yang Pei (2014)

Tập 26/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 12/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (2015)

Tập 26/30 HQ Trả Giá 2016

Trả Giá 2016 (2016)

Tập 18/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 36/36 HD Những Ngọn Nến Trong Đêm P2

Những Ngọn Nến Trong Đêm P2 (2016)

Tập 13/30 HD Muôn Mặt Cuộc Đời

Muôn Mặt Cuộc Đời (2016)

Tập 34/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 29/40 HD Lấy Chồng Sớm Làm Gì

Lấy Chồng Sớm Làm Gì (2016)

Tập 62/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 29/70 HQ-LT Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh My Destiny (2014)

Tập 14/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2016)

Tập 14/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 7/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)

Tập 24/28 HD-FFVN Định Mệnh 2016

Định Mệnh 2016 純熟意外,Presumed Accidents (2016)

Tập 4/31 HD-FFVN Những Người Bạn

Những Người Bạn 一屋老友記, House of Spirits (2016)

Tập 3/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)

Tập 18/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles (2016)

Tập 4/20 HD-Vietsub  Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời

Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời 닥터스,Doctors (2016)

Tập 13/48 FullHD-LT Thạch Cảm Đang

Thạch Cảm Đang Dare Stone Male Tiandong (2015)

Tập 12/36 HD-LT Ngọc Bội Uyên Ương

Ngọc Bội Uyên Ương Yuan Yang Pei (2014)

Tập 26/69 HD-FFVN Nấc Thang Danh Vọng

Nấc Thang Danh Vọng The Ladder of Love (2016)

Tập 12/42 HD-FFVN Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Love Jewelry (2015)

Tập 26/30 HQ Trả Giá 2016

Trả Giá 2016 (2016)

Tập 18/50 HD-FFVN Nữ Thần Y

Nữ Thần Y The Imperial Doctoress (2015)

Tập 36/36 HD Những Ngọn Nến Trong Đêm P2

Những Ngọn Nến Trong Đêm P2 (2016)

Tập 13/30 HD Muôn Mặt Cuộc Đời

Muôn Mặt Cuộc Đời (2016)

Tập 34/30 HQ-LT Lối Rẽ Cho Tình Yêu

Lối Rẽ Cho Tình Yêu No Greater Love (2014)

Tập 29/40 HD Lấy Chồng Sớm Làm Gì

Lấy Chồng Sớm Làm Gì (2016)

Tập 62/100 HD-FFVN Hoạ Mi Đừng Hót

Hoạ Mi Đừng Hót The Bird That Doesn't Cry (2015)

Tập 29/70 HQ-LT Em Là Định Mệnh Của Đời Anh

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh My Destiny (2014)

Tập 14/30 HD Đồng Tiền Quỷ Ám

Đồng Tiền Quỷ Ám (2016)

Tập 14/101 HD-LT Chung Một Mái Nhà KBS

Chung Một Mái Nhà KBS Love On A Rooftop (2015)

Tập 7/30 HD Ác Thú Vô Hình

Ác Thú Vô Hình (2016)

Tập 24/28 HD-FFVN Định Mệnh 2016

Định Mệnh 2016 純熟意外,Presumed Accidents (2016)

Tập 4/31 HD-FFVN Những Người Bạn

Những Người Bạn 一屋老友記, House of Spirits (2016)

Tập 3/32 HQ Chị Em Nhà Đông Các

Chị Em Nhà Đông Các (2016)

Tập 18/20 HD-Vietsub Báo Thù 2016

Báo Thù 2016 마스터-국수의 신, Master: God of Noodles (2016)

Tập 4/20 HD-Vietsub  Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời

Lương Y - Bước Ngoặt Cuộc Đời 닥터스,Doctors (2016)