Tập 13/20 HD-FFVN Thiên Nhãn

Thiên Nhãn 天眼,Eye In The Sky TVB (2015)

Tập 3/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)

Tập 151/151 HD-FFVN Giai Điệu Tình Yêu

Giai Điệu Tình Yêu Melody of Love KBS 2014 (2014)

Tập 14/30 HQ Giông Tố Cuộc Đời

Giông Tố Cuộc Đời (2015)

Tập 2/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (2015)

Tập 70/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 34/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 5/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 32/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 13/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 13/30 HD Mặt Nạ Thiên Thần

Mặt Nạ Thiên Thần (2015)

Tập 7/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 48/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 29/36 HD Hãy Nói Về Tình Yêu

Hãy Nói Về Tình Yêu (2014)

Tập 27/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 3/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 28/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 37/37 HD-TM Long Hổ Y Quán

Long Hổ Y Quán Yi Guan Xiao Chuan (2015)

Tập 11/11 HD-LT Vũ Điệu Xanh

Vũ Điệu Xanh Perfect Blue TBS (2013)

Tập 49/49 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)

Tập 13/20 HD-FFVN Thiên Nhãn

Thiên Nhãn 天眼,Eye In The Sky TVB (2015)

Tập 3/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)

Tập 151/151 HD-FFVN Giai Điệu Tình Yêu

Giai Điệu Tình Yêu Melody of Love KBS 2014 (2014)

Tập 14/30 HQ Giông Tố Cuộc Đời

Giông Tố Cuộc Đời (2015)

Tập 2/30 HD Vẫn Có Em Bên Đời

Vẫn Có Em Bên Đời (2015)

Tập 70/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 34/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 5/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 32/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 13/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 13/30 HD Mặt Nạ Thiên Thần

Mặt Nạ Thiên Thần (2015)

Tập 7/37 HQ Mắt Lụa

Mắt Lụa (2015)

Tập 48/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 29/36 HD Hãy Nói Về Tình Yêu

Hãy Nói Về Tình Yêu (2014)

Tập 27/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 3/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 28/36 HD Tuổi Thanh Xuân

Tuổi Thanh Xuân Tuoi Thanh Xuan ,Forever Young (2014)

Tập 37/37 HD-TM Long Hổ Y Quán

Long Hổ Y Quán Yi Guan Xiao Chuan (2015)

Tập 11/11 HD-LT Vũ Điệu Xanh

Vũ Điệu Xanh Perfect Blue TBS (2013)

Tập 49/49 HQ-TVRIP Nước Mắt Hồng Nhan

Nước Mắt Hồng Nhan E-sa ,อีสา (2014)