Tập 19/19 HD-USLT Cánh Tay Vợ Hiền

Cánh Tay Vợ Hiền 펀치,Punch (2015)

Tập 3/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (2015)

Tập 15/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu (2015)

Tập 31/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2015)

Tập 20/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 8/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 39/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 35/35 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2015)

Tập 90/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 162/200 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 4/30 HD Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận (2015)

Tập 3/20 HD-FFVN Triều Bái Võ Đang

Triều Bái Võ Đang 潮拜武當,Wudang Rules (2015)

Tập 25/37 HD-LT Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi 끝없는 사랑 ,Endless Love (2014)

Tập 10/20 HD-VNLT Bác Sĩ Ma Khát Máu

Bác Sĩ Ma Khát Máu 블러드,Blood (2015)

Tập 8/16 HD-VNLT Gửi Người Dấu Yêu

Gửi Người Dấu Yêu 아름다운 그대에게,To the Beautiful You (2013)

Tập 32/32 HD Ải Trần Gian

Ải Trần Gian (2015)

Tập 21/21 HD-USLT Nhan Sắc Ra Đời

Nhan Sắc Ra Đời 미녀의 탄생, Birth of a Beauty

Tập 25/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2013)

Tập 12/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (2015)

Tập 23/32 HD Không Có Gì & Không Một Ai

Không Có Gì & Không Một Ai (2015)

Tập 19/19 HD-USLT Cánh Tay Vợ Hiền

Cánh Tay Vợ Hiền 펀치,Punch (2015)

Tập 3/34 HQ Giọt Lệ Bên Sông

Giọt Lệ Bên Sông (2015)

Tập 15/38 HQ Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu (2015)

Tập 31/42 HQ Bữa Tối Của Diều Hâu

Bữa Tối Của Diều Hâu (2015)

Tập 20/50 HQ-LT Sóng Tình Đảo Thiên Đường

Sóng Tình Đảo Thiên Đường Precious Hearts Romances Presents (2013)

Tập 8/45 HQ-LT Hạnh Phúc Đánh Đổi

Hạnh Phúc Đánh Đổi Wealth And Passion (2014)

Tập 39/45 HQ-LT Kiếp Hoa Buồn

Kiếp Hoa Buồn Flower Garland for 3 Men (2013)

Tập 35/35 HD Canh Bạc Cuộc Đời

Canh Bạc Cuộc Đời (2015)

Tập 90/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 162/200 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 4/30 HD Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận (2015)

Tập 3/20 HD-FFVN Triều Bái Võ Đang

Triều Bái Võ Đang 潮拜武當,Wudang Rules (2015)

Tập 25/37 HD-LT Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi 끝없는 사랑 ,Endless Love (2014)

Tập 10/20 HD-VNLT Bác Sĩ Ma Khát Máu

Bác Sĩ Ma Khát Máu 블러드,Blood (2015)

Tập 8/16 HD-VNLT Gửi Người Dấu Yêu

Gửi Người Dấu Yêu 아름다운 그대에게,To the Beautiful You (2013)

Tập 32/32 HD Ải Trần Gian

Ải Trần Gian (2015)

Tập 21/21 HD-USLT Nhan Sắc Ra Đời

Nhan Sắc Ra Đời 미녀의 탄생, Birth of a Beauty

Tập 25/50 HQ-LT  Người Tình Của Chồng Tôi Philippines

Người Tình Của Chồng Tôi Philippines My Husband's Lover (2013)

Tập 12/30 HD  Một Thời Lãng Quên

Một Thời Lãng Quên (2015)

Tập 23/32 HD Không Có Gì & Không Một Ai

Không Có Gì & Không Một Ai (2015)