Tập 20/20 HD-FFVN Thiết Mã Gặp Chiến Xa

Thiết Mã Gặp Chiến Xa 鐵馬戰車,Speed of Life (2016)

Tập 13/28 HQ Thám Tử Miệt Vườn

Thám Tử Miệt Vườn (2015)

Tập 24/26 HD  Nhảy Cùng Ước Mơ

Nhảy Cùng Ước Mơ (2016)

Tập 23/23 HD-FFVN Ngược Dòng

Ngược Dòng Against the Tide (2015)

Tập 44/45 HD Ngọn Cỏ Gió Đùa

Ngọn Cỏ Gió Đùa Ngọn Cỏ Gió Đùa (2013)

Tập 23/35 HD Lối Thoát Nghiệt Ngã

Lối Thoát Nghiệt Ngã (2016)

Tập 40/37 HD Hạnh Phúc Bất Tận

Hạnh Phúc Bất Tận (2015)

Tập 56/120 HD-FFVN Điều Ước Cho Em

Điều Ước Cho Em Make Your Wish (2015)

Tập 8/8 HD Cô Thắm Về Làng

Cô Thắm Về Làng (2016)

Tập 2/35 HD-FFVN Công Công Xuất Chúng

Công Công Xuất Chúng 公公出宮,Short end of the stick (2016)

Tập 2/20 HD-FFVN Cảnh Khuyển Ba Đả

Cảnh Khuyển Ba Đả K9 Cop (2016)

Tập 665/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 6/26 HD-USLT Đao Phủ

Đao Phủ The Executioner,刀下留人 (2015)

Tập 10/26 HD-USLT Áo Trắng Thiên Thần

Áo Trắng Thiên Thần Angel In The Making (2015)

Tập 21/21 FullHD-FFVN Chuỗi Thức Ăn Tình Yêu

Chuỗi Thức Ăn Tình Yêu 愛情食物鏈,Love as a Predatory Affair

Tập 18/45 HQ-LT Vợ Mượn

Vợ Mượn The Borrowed Wife (2014)

Tập 8/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 40/56 HD-LT Tân Bát Tiên Truyền Kỳ

Tân Bát Tiên Truyền Kỳ A Legend Of Chinese Immortal (2014)

Tập 43/43 HD-FFVN Mối Tình Như Ý

Mối Tình Như Ý Ru Yi,如意 (2014)

Tập 50/50 HD-LT Vương Triều

Vương Triều The Jingbirok: A Memoir of Imjin War (2015)

Tập 20/20 HD-FFVN Thiết Mã Gặp Chiến Xa

Thiết Mã Gặp Chiến Xa 鐵馬戰車,Speed of Life (2016)

Tập 13/28 HQ Thám Tử Miệt Vườn

Thám Tử Miệt Vườn (2015)

Tập 24/26 HD  Nhảy Cùng Ước Mơ

Nhảy Cùng Ước Mơ (2016)

Tập 23/23 HD-FFVN Ngược Dòng

Ngược Dòng Against the Tide (2015)

Tập 44/45 HD Ngọn Cỏ Gió Đùa

Ngọn Cỏ Gió Đùa Ngọn Cỏ Gió Đùa (2013)

Tập 23/35 HD Lối Thoát Nghiệt Ngã

Lối Thoát Nghiệt Ngã (2016)

Tập 40/37 HD Hạnh Phúc Bất Tận

Hạnh Phúc Bất Tận (2015)

Tập 56/120 HD-FFVN Điều Ước Cho Em

Điều Ước Cho Em Make Your Wish (2015)

Tập 8/8 HD Cô Thắm Về Làng

Cô Thắm Về Làng (2016)

Tập 2/35 HD-FFVN Công Công Xuất Chúng

Công Công Xuất Chúng 公公出宮,Short end of the stick (2016)

Tập 2/20 HD-FFVN Cảnh Khuyển Ba Đả

Cảnh Khuyển Ba Đả K9 Cop (2016)

Tập 665/600 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 6/26 HD-USLT Đao Phủ

Đao Phủ The Executioner,刀下留人 (2015)

Tập 10/26 HD-USLT Áo Trắng Thiên Thần

Áo Trắng Thiên Thần Angel In The Making (2015)

Tập 21/21 FullHD-FFVN Chuỗi Thức Ăn Tình Yêu

Chuỗi Thức Ăn Tình Yêu 愛情食物鏈,Love as a Predatory Affair

Tập 18/45 HQ-LT Vợ Mượn

Vợ Mượn The Borrowed Wife (2014)

Tập 8/30 HD Giấc Mơ Phát Tài

Giấc Mơ Phát Tài (2016)

Tập 40/56 HD-LT Tân Bát Tiên Truyền Kỳ

Tân Bát Tiên Truyền Kỳ A Legend Of Chinese Immortal (2014)

Tập 43/43 HD-FFVN Mối Tình Như Ý

Mối Tình Như Ý Ru Yi,如意 (2014)

Tập 50/50 HD-LT Vương Triều

Vương Triều The Jingbirok: A Memoir of Imjin War (2015)