Tập 10/10 HD-LT Người Cha Thần Tượng

Người Cha Thần Tượng パパドル!,My Daddy is an Idol! (2014)

Tập 10/20 HD-VNLT Bởi Vì Yêu Anh SBS

Bởi Vì Yêu Anh SBS Jekyll And Me (2015)

Tập 73/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 40/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 1/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 7/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 16/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 20/20 HQ-FFVN Lương Khoan Can Trường

Lương Khoan Can Trường Master Of Martial Arts (2010)

Tập 51/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 30/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 6/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 20/20 HD-FFVN Thiên Nhãn

Thiên Nhãn 天眼,Eye In The Sky TVB (2015)

Tập 7/20 HD-FFVN Xung Tuyến

Xung Tuyến 衝綫,Young Charioteers TVB (2015)

Tập 34/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 15/30 HD Mặt Nạ Thiên Thần

Mặt Nạ Thiên Thần (2015)

Tập 5/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)

Tập 90/120 HQ-LT Bí Mật Bị Chôn Dấu

Bí Mật Bị Chôn Dấu 당신의 여자,Your Lady SBS (2013)

Tập 16/20 HD-USLT Hoa Khôi Cảnh Viên

Hoa Khôi Cảnh Viên Quy Co Quyen Luc,Madam Cutie On Duty (2014)

Tập 10/25 HD-USLT Gian Nan Đường Luật

Gian Nan Đường Luật Raising The Bar (2015)

Tập 32/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)

Tập 10/10 HD-LT Người Cha Thần Tượng

Người Cha Thần Tượng パパドル!,My Daddy is an Idol! (2014)

Tập 10/20 HD-VNLT Bởi Vì Yêu Anh SBS

Bởi Vì Yêu Anh SBS Jekyll And Me (2015)

Tập 73/123 HQ  Xin Đừng Xa Anh

Xin Đừng Xa Anh Don't Be Swayed,Don't Go Away (2010)

Tập 40/90 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 1/90 HQ-LT Mãi Mãi Bên Em

Mãi Mãi Bên Em Prinsesa ng Buhay Ko (2013)

Tập 7/33 HQ Người Thương Kẻ Nhớ

Người Thương Kẻ Nhớ (2015)

Tập 16/40 HD  Một Văn Phòng Luật Sư

Một Văn Phòng Luật Sư (2015)

Tập 20/20 HQ-FFVN Lương Khoan Can Trường

Lương Khoan Can Trường Master Of Martial Arts (2010)

Tập 51/75 HQ-LT Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa

Hãy Tin Em Thêm Lần Nữa (2013)

Tập 30/105 HQ-LT Công Chúa Hoài Ngọc

Công Chúa Hoài Ngọc 怀玉公主,Princess Huai Yu (2010)

Tập 6/30 HQ-LT  Bi Tình Song Sinh

Bi Tình Song Sinh Sud Sai Pan (2013)

Tập 20/20 HD-FFVN Thiên Nhãn

Thiên Nhãn 天眼,Eye In The Sky TVB (2015)

Tập 7/20 HD-FFVN Xung Tuyến

Xung Tuyến 衝綫,Young Charioteers TVB (2015)

Tập 34/34 HQ-LT Ngọn Lửa Kiêu Hãnh

Ngọn Lửa Kiêu Hãnh Lofty Fire (2012)

Tập 15/30 HD Mặt Nạ Thiên Thần

Mặt Nạ Thiên Thần (2015)

Tập 5/28 HQ-FFVN Hồ Sơ Công Lý I,II

Hồ Sơ Công Lý I,II File of Justice (2010)

Tập 90/120 HQ-LT Bí Mật Bị Chôn Dấu

Bí Mật Bị Chôn Dấu 당신의 여자,Your Lady SBS (2013)

Tập 16/20 HD-USLT Hoa Khôi Cảnh Viên

Hoa Khôi Cảnh Viên Quy Co Quyen Luc,Madam Cutie On Duty (2014)

Tập 10/25 HD-USLT Gian Nan Đường Luật

Gian Nan Đường Luật Raising The Bar (2015)

Tập 32/32 HD Đò Dọc

Đò Dọc (2014)