Tập 19/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)

Tập 11/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil

Tập 4/33 HD  Oan Gia Khó Tránh

Oan Gia Khó Tránh (2015)

Tập 21/45 HD-FFVN Mẹ Hổ Bố Mèo 2015

Mẹ Hổ Bố Mèo 2015 虎妈猫爸,Tiger Mum (2015)

Tập 42/90 HD-FFVN Bến Đỗ Hạnh Phúc

Bến Đỗ Hạnh Phúc 加油愛人,Brave Lover (2014)

Tập 18/40 HD-TM-Vsub Vân Trung Ca

Vân Trung Ca 云中歌, Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 44/54 HD-TM+Vietsub Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng 琅琊榜,Lang gia bảng (2015)

Tập 26/35 HQ Ngoại Tình Với Vợ

Ngoại Tình Với Vợ (2015)

Tập 43/43 HQ Sát Thủ Hoa Hồng Trắng

Sát Thủ Hoa Hồng Trắng (2015)

Tập 14/16 HD-Vietsub Sống Lại Tuổi 20

Sống Lại Tuổi 20 Second Time Twenty Years Old (2015)

Tập 23/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2015)

Tập 39/39 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (2015)

Tập 425/500 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 15/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 30/30 HD Khi Em Đã Lớn

Khi Em Đã Lớn (2015)

Tập 9/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)

Tập 21/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2014)

Tập 38/40 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 8/10 HD-Vietsub Thám Tử Ngoại Cảm 2

Thám Tử Ngoại Cảm 2 처용 시즌2,Cheo Yong Season 2 (2015)

Tập 2/50 HD-Vietsub  Lục Long Tranh Bá

Lục Long Tranh Bá Six Flying Dragons (2015)

Tập 19/32 HD-FFVN Trương Bảo Tử

Trương Bảo Tử Captain of Destiny ,張保仔 (2015)

Tập 11/20 HD-FFVN Vô Song Phổ

Vô Song Phổ 無雙譜,Under the Veil

Tập 4/33 HD  Oan Gia Khó Tránh

Oan Gia Khó Tránh (2015)

Tập 21/45 HD-FFVN Mẹ Hổ Bố Mèo 2015

Mẹ Hổ Bố Mèo 2015 虎妈猫爸,Tiger Mum (2015)

Tập 42/90 HD-FFVN Bến Đỗ Hạnh Phúc

Bến Đỗ Hạnh Phúc 加油愛人,Brave Lover (2014)

Tập 18/40 HD-TM-Vsub Vân Trung Ca

Vân Trung Ca 云中歌, Love Yunge From the Desert (2015)

Tập 44/54 HD-TM+Vietsub Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng 琅琊榜,Lang gia bảng (2015)

Tập 26/35 HQ Ngoại Tình Với Vợ

Ngoại Tình Với Vợ (2015)

Tập 43/43 HQ Sát Thủ Hoa Hồng Trắng

Sát Thủ Hoa Hồng Trắng (2015)

Tập 14/16 HD-Vietsub Sống Lại Tuổi 20

Sống Lại Tuổi 20 Second Time Twenty Years Old (2015)

Tập 23/32 HD Thề Không Gục Ngã

Thề Không Gục Ngã (2015)

Tập 39/39 HQ Sương Khói Đồng Hoang

Sương Khói Đồng Hoang (2015)

Tập 425/500 HQ-LT Nhân Gian Huyền Ảo

Nhân Gian Huyền Ảo (2010)

Tập 15/30 HQ-LT Lời Nguyền Tình Yêu

Lời Nguyền Tình Yêu ละครสาปสาง (2014)

Tập 30/30 HD Khi Em Đã Lớn

Khi Em Đã Lớn (2015)

Tập 9/35 HD Cỏ Biếc

Cỏ Biếc (2013)

Tập 21/30 HQ-LT Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia (2014)

Tập 38/40 TVRIP Chiếc Vòng Ngọc Huyết

Chiếc Vòng Ngọc Huyết (2015)

Tập 8/10 HD-Vietsub Thám Tử Ngoại Cảm 2

Thám Tử Ngoại Cảm 2 처용 시즌2,Cheo Yong Season 2 (2015)

Tập 2/50 HD-Vietsub  Lục Long Tranh Bá

Lục Long Tranh Bá Six Flying Dragons (2015)