Tập 3/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands (2016)

Tập 13/25 HD-FFVN Ẩm Thực Tranh Tài

Ẩm Thực Tranh Tài Recipes To Live By,味想天開 (2016)

Tập 14/20 HD-FFVN Ẩn Thế Giả Môn

Ẩn Thế Giả Môn The Hiddens, 隱世者們 (2016)

Tập 52/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance (2015)

Tập 32/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2016)

Tập 63/70 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 8/40 HD-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 21/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love (2016)

Tập 22/30 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 31/40 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2016)

Tập 10/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 12/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 21/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (2016)

Tập 5/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (2016)

Tập 10/20 HD-Vietsub Hwarang: Khởi Đầu

Hwarang: Khởi Đầu Hwarang: The Beginning (2016)

Tập 18/30 HD-Vietsub Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành

Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành Candle In The Tomb (2016)

Tập 23/60 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 26/62 HD-Vietsub Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng General and I (2016)

Tập 13/16 HD-Vietsub Yêu Tinh

Yêu Tinh Goblin ,도깨비 (2016)

Tập 17/20 HD-Vietsub Tình Yêu Quyền Thế

Tình Yêu Quyền Thế Night Light (2016)

Tập 3/28 HD-FFVN Thừa Thắng Truy Kích

Thừa Thắng Truy Kích 乘勝狙擊,Burning Hands (2016)

Tập 13/25 HD-FFVN Ẩm Thực Tranh Tài

Ẩm Thực Tranh Tài Recipes To Live By,味想天開 (2016)

Tập 14/20 HD-FFVN Ẩn Thế Giả Môn

Ẩn Thế Giả Môn The Hiddens, 隱世者們 (2016)

Tập 52/54 HD-LT Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành Royal Romance (2015)

Tập 32/36 FullHD-LT Tân Mãnh Long Quá Giang

Tân Mãnh Long Quá Giang Way Of The Dragon (2016)

Tập 63/70 HQ-LT  Hoàng Đế Ăn Mày

Hoàng Đế Ăn Mày The Legend of Beggar King and Big Foot Queen (2016)

Tập 8/40 HD-Vietsub Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017

Tân Anh Hùng Xạ Điêu 2017 Legend of the Condor Heroes (2016)

Tập 21/35 HQ-LT Ký Ức Tình Yêu

Ký Ức Tình Yêu Memories of Love (2016)

Tập 22/30 HD Tuổi Thanh Xuân P2

Tuổi Thanh Xuân P2 Forever young (2016)

Tập 31/40 HQ Song Sinh Bí Ẩn

Song Sinh Bí Ẩn (2016)

Tập 10/30 HQ Sứ Mạng Song Sinh 2016

Sứ Mạng Song Sinh 2016 (2016)

Tập 12/32 HD Ngự Lâm Không Kiếm

Ngự Lâm Không Kiếm (2016)

Tập 21/36 HD Dã Tâm Thiên Thần

Dã Tâm Thiên Thần (2016)

Tập 5/12 HD Cô Thắm Về Làng Phần 2

Cô Thắm Về Làng Phần 2 (2016)

Tập 10/20 HD-Vietsub Hwarang: Khởi Đầu

Hwarang: Khởi Đầu Hwarang: The Beginning (2016)

Tập 18/30 HD-Vietsub Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành

Ma Thổi Đèn - Tinh Tuyệt Cổ Thành Candle In The Tomb (2016)

Tập 23/60 HD-Vietsub Kỳ Tinh Ký

Kỳ Tinh Ký Magic Star (2016)

Tập 26/62 HD-Vietsub Cô Phương Bất Tự Thưởng

Cô Phương Bất Tự Thưởng General and I (2016)

Tập 13/16 HD-Vietsub Yêu Tinh

Yêu Tinh Goblin ,도깨비 (2016)

Tập 17/20 HD-Vietsub Tình Yêu Quyền Thế

Tình Yêu Quyền Thế Night Light (2016)