Tập 2/35 HD-FFVN Con Rối Hào Môn

Con Rối Hào Môn Two Steps From Heaven,幕後玩家 (2016)

Tập 9/32 HD-FFVN Cô Gái Đến Từ Sao Miêu

Cô Gái Đến Từ Sao Miêu My Lover from the Planet Meow (2016)

Tập 42/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2015)

Tập 40/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2014)

Tập 4/30 HD  Tình Thù Hai Mặt

Tình Thù Hai Mặt (2016)

Tập 19/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe (2016)

Tập 7/18 HD Sao Miệt Vườn

Sao Miệt Vườn (2016)

Tập 11/42 HD-LT Nữ Phiên Dịch

Nữ Phiên Dịch 亲爱的翻译官,Translator (2016)

Tập 21/60 HD-LT Lưu Hải Hí Kim Thiền

Lưu Hải Hí Kim Thiền Liu Hai Plays With Gold Toad (2016)

Tập 30/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 6/30 HQ-LT Cuộc Chiến Với Lửa

Cuộc Chiến Với Lửa (2015)

Tập 15/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub Mật Danh K2

Mật Danh K2 더 케이투,The K2 (2016)

Tập 7/20 HD-TM-Vsub Pháp Y Tần Minh

Pháp Y Tần Minh Medical Examiner Dr. Qin,法医秦明 (2016)

Tập 11/36 HD-Vietsub Gap Soon Nhà Tôi

Gap Soon Nhà Tôi 우리 갑순이,Our Gab Soon (2016)

Tập 10/20 HD-Vietsub Đường Đến Sân Bay

Đường Đến Sân Bay On the Way to the Airport (2016)

Tập 14/35 HD Hợp Đồng Hôn Nhân 2016

Hợp Đồng Hôn Nhân 2016 (2016)

Tập 22/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (2016)

Tập 22/22 HD-USLT Bức Màn Bí Mật P1

Bức Màn Bí Mật P1 Witness To A Prosecution P1

Tập 12/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)

Tập 2/35 HD-FFVN Con Rối Hào Môn

Con Rối Hào Môn Two Steps From Heaven,幕後玩家 (2016)

Tập 9/32 HD-FFVN Cô Gái Đến Từ Sao Miêu

Cô Gái Đến Từ Sao Miêu My Lover from the Planet Meow (2016)

Tập 42/60 HQ-LT  Truy Tìm Công Lý

Truy Tìm Công Lý Tomorrow Belongs to Me (2015)

Tập 40/52 HD-LT Trái Tim Trong Sáng

Trái Tim Trong Sáng Jang Bo Ri is Here,왔다! 장보리 (2014)

Tập 4/30 HD  Tình Thù Hai Mặt

Tình Thù Hai Mặt (2016)

Tập 19/35 HQ Sông Phố Nhà Ghe

Sông Phố Nhà Ghe (2016)

Tập 7/18 HD Sao Miệt Vườn

Sao Miệt Vườn (2016)

Tập 11/42 HD-LT Nữ Phiên Dịch

Nữ Phiên Dịch 亲爱的翻译官,Translator (2016)

Tập 21/60 HD-LT Lưu Hải Hí Kim Thiền

Lưu Hải Hí Kim Thiền Liu Hai Plays With Gold Toad (2016)

Tập 30/72 HD Dòng Sông Huynh Đệ

Dòng Sông Huynh Đệ (2010)

Tập 6/30 HQ-LT Cuộc Chiến Với Lửa

Cuộc Chiến Với Lửa (2015)

Tập 15/30 HQ-LT  Cuộc Chiến Gia Tài

Cuộc Chiến Gia Tài Master of the Storm (2016)

Tập 10/16 HD-Vietsub Mật Danh K2

Mật Danh K2 더 케이투,The K2 (2016)

Tập 7/20 HD-TM-Vsub Pháp Y Tần Minh

Pháp Y Tần Minh Medical Examiner Dr. Qin,法医秦明 (2016)

Tập 11/36 HD-Vietsub Gap Soon Nhà Tôi

Gap Soon Nhà Tôi 우리 갑순이,Our Gab Soon (2016)

Tập 10/20 HD-Vietsub Đường Đến Sân Bay

Đường Đến Sân Bay On the Way to the Airport (2016)

Tập 14/35 HD Hợp Đồng Hôn Nhân 2016

Hợp Đồng Hôn Nhân 2016 (2016)

Tập 22/30 HD Dòng Nhớ

Dòng Nhớ (2016)

Tập 22/22 HD-USLT Bức Màn Bí Mật P1

Bức Màn Bí Mật P1 Witness To A Prosecution P1

Tập 12/60 HD Xóm Trọ Vui Nhộn

Xóm Trọ Vui Nhộn (2016)