Tập 16/60 HD-FFVN Niềm Hãnh Diện Nhà Đường

Niềm Hãnh Diện Nhà Đường The Glory Of Tang Dynasty (2017)

Tập 26/63 HD-LT Hoan Hỷ Huyện Lệnh

Hoan Hỷ Huyện Lệnh Happy Magistrate (2016)

Tập 22/50 HD-LT Thần Y Truyền Kỳ

Thần Y Truyền Kỳ The Divine Doctor (2015)

Tập 8/50 HQ-LT Tứ Tình Sơn Cước

Tứ Tình Sơn Cước 4 Hearts In Moutains (2013)

Tập 127/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 22/27 HD Nơi Ẩn Nấp Bình Yên

Nơi Ẩn Nấp Bình Yên (2016)

Tập 64/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 17/45 HD-FFVN  Nàng Dâu Hoàng Gia

Nàng Dâu Hoàng Gia Royal Daughter In Law (2016)

Tập 63/70 HQ-LT Hẹn Ước Tình Yêu

Hẹn Ước Tình Yêu The Promise (2015)

Tập 75/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 35/40 HD-TM+Vietsub Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Tai Chi Master: The Door of Tai Chi (2017)

Tập 50/81 HD-Vietsub+TM Tư Mỹ Nhân

Tư Mỹ Nhân Song of Phoenix (2017)

Tập 48/52 Hd-Vietsub+TM Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký Fighter of the Destiny (2017)

Tập 30/30 HD-TM Thiếu Hiệp Tây Nhai

Thiếu Hiệp Tây Nhai Xi Ya Xia (2016)

Tập 4/50 HD-Vietsub Siêu Trộm

Siêu Trộm Bad Thief , Good Thief (2017)

Tập 12/16 HD-Vietsub+TM Một Đấu Một

Một Đấu Một Man To Man (2017)

Tập 12/40 HD-TM+Vietsub Mặt Nạ Quân Vương

Mặt Nạ Quân Vương Ruler: Master of the Mask (2017)

Tập 48/60 HD-Vietsub Long Châu Truyền Kỳ

Long Châu Truyền Kỳ Dragon Ball Legend (2017)

Tập 31/52 HD-TM+Vietsub Hoan Lạc Tụng P2

Hoan Lạc Tụng P2 Ode To Joy 2 (2017)

Tập 9/20 HD-TM Hoàng Cung 2017

Hoàng Cung 2017 Princess House (2017)

Tập 16/60 HD-FFVN Niềm Hãnh Diện Nhà Đường

Niềm Hãnh Diện Nhà Đường The Glory Of Tang Dynasty (2017)

Tập 26/63 HD-LT Hoan Hỷ Huyện Lệnh

Hoan Hỷ Huyện Lệnh Happy Magistrate (2016)

Tập 22/50 HD-LT Thần Y Truyền Kỳ

Thần Y Truyền Kỳ The Divine Doctor (2015)

Tập 8/50 HQ-LT Tứ Tình Sơn Cước

Tứ Tình Sơn Cước 4 Hearts In Moutains (2013)

Tập 127/500 HQ-LT Rồng Bay Phụng Múa

Rồng Bay Phụng Múa Dragon Dance,龙飞凤舞 (2015)

Tập 22/27 HD Nơi Ẩn Nấp Bình Yên

Nơi Ẩn Nấp Bình Yên (2016)

Tập 64/1100 HQ Hồ Sơ Lửa

Hồ Sơ Lửa (2016)

Tập 17/45 HD-FFVN  Nàng Dâu Hoàng Gia

Nàng Dâu Hoàng Gia Royal Daughter In Law (2016)

Tập 63/70 HQ-LT Hẹn Ước Tình Yêu

Hẹn Ước Tình Yêu The Promise (2015)

Tập 75/208 HD Gia Đình Là Số 1

Gia Đình Là Số 1 (2016)

Tập 35/40 HD-TM+Vietsub Thái Cực Tông Sư

Thái Cực Tông Sư Tai Chi Master: The Door of Tai Chi (2017)

Tập 50/81 HD-Vietsub+TM Tư Mỹ Nhân

Tư Mỹ Nhân Song of Phoenix (2017)

Tập 48/52 Hd-Vietsub+TM Trạch Thiên Ký

Trạch Thiên Ký Fighter of the Destiny (2017)

Tập 30/30 HD-TM Thiếu Hiệp Tây Nhai

Thiếu Hiệp Tây Nhai Xi Ya Xia (2016)

Tập 4/50 HD-Vietsub Siêu Trộm

Siêu Trộm Bad Thief , Good Thief (2017)

Tập 12/16 HD-Vietsub+TM Một Đấu Một

Một Đấu Một Man To Man (2017)

Tập 12/40 HD-TM+Vietsub Mặt Nạ Quân Vương

Mặt Nạ Quân Vương Ruler: Master of the Mask (2017)

Tập 48/60 HD-Vietsub Long Châu Truyền Kỳ

Long Châu Truyền Kỳ Dragon Ball Legend (2017)

Tập 31/52 HD-TM+Vietsub Hoan Lạc Tụng P2

Hoan Lạc Tụng P2 Ode To Joy 2 (2017)

Tập 9/20 HD-TM Hoàng Cung 2017

Hoàng Cung 2017 Princess House (2017)